සේවාවන්

සුබස අකුරු විනිස පිරික්සුව

යුනිකෝඩ් එසැණින් පරිවර්තකය

සිංහල යතුරු පුවරු

සිංහල - දෙමළ පරිවර්තකය


පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව - රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්මේන්තුව

ත්‍රිභාෂා ශබ්දකෝෂය - රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්මේන්තුව

සිංහල ශබ්දකෝෂය