உள்ளூர் மொழி நுழைவாயில்

சேவைகள்

Si-Ta – சிங்கள மற்றும் தமிழ் மொழிகளுக்கான கணினி மொழிபெயர்ப்பு

சுபாஸா சிங்கள மொழிக்கான நிகழ்நிலை எழுத்துப்பிழை சரிபார்ப்பு

சிங்கள மற்றும் தமிழ் மொழிகளுக்கான எழுத்துரு குறியாக்க மாற்றிகள்

சிங்கள மொழிக்கான நிகழ்நிலை விசைப்பலகைகள்

சுபாஸா சிங்களம்-தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாக்கி


கலைச்சொல் பதங்கள் -அரசகரும மொழிகள் திணைக்களம்

மும்மொழி அகராதி - அரசகரும மொழிகள் திணைக்களம்

சிங்கள அகராதி

ஒற்றைக் குறிமுறை பிளெகோ(Unicode pleco)