දේශීය භාෂා බිහිදොර

සේවාවන්

රාජ්‍ය ලේඛන සඳහා වෘත්තීය පරිවර්තන සේවාව

සිංහල / දෙමළ භාෂාවෙන් ලියා ඇති රජයේ නිල ලේඛන සඳහා පරිගණක ආධාරක පරිවර්තන පද්ධතිය

සුබස අකුරු විනිස පිරික්සුව

යුනිකෝඩ් එසැණින් පරිවර්තකය

සිංහල යතුරු පුවරු

සිංහල - දෙමළ පරිවර්තකය

පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව - රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්මේන්තුව

ත්‍රිභාෂා ශබ්දකෝෂය - රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්මේන්තුව

සිංහල ශබ්දකෝෂය