දේශීය භාෂා බිහිදොර

පවත්නා ව්‍යාපෘති

භාෂා තාක්ෂණ පර්යේෂණාගාරය, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය

කථනය සඳහා පෙළ සිංහල භාෂවෙන්
මෙම පද්ධතිය දෘශ්‍යා බාධිත පුද්ගලයන්ට සිංහල භාෂාවෙන් වැඩ කිරීම සඳහා ආධාරයක් වේ.

කථනය සඳහා පෙළ භාෂවෙන්
මෙම පද්ධතිය දෘශ්‍යා බාධිත පුද්ගලයන්ට දෙමළ භාෂාවෙන් වැඩ කිරීම සඳහා ආධාරයක් වේ.

සිංහල දෘශය ලකුණු හදුනාගැනීම

ස්වංක්‍රීය කාථා හඳුනා ගැනීම (සිංහල භාෂාව)

ස්වභාවික භාෂා සම්පාදනය – මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය

Ontology Population : English

ව්‍යාපෘතිය අප වෙත යොමු කරන්න

නිම නොවූ ව්‍යාපෘති යොමු කිරීම >>>

නිම වූ ව්‍යාපෘති යොමු කිරීම >>>