දේශීය භාෂා බිහිදොර

පවත්නා ව්‍යාපෘති

භාෂා තාක්ෂණ පර්යේෂණාගාරය, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය

කථනය සඳහා පෙළ සිංහල භාෂවෙන්

කථනය සඳහා පෙළ භාෂවෙන්

සිංහල දෘශය ලකුණු හදුනාගැනීම

ස්වංක්‍රීය කාථා හඳුනා ගැනීම (සිංහල භාෂාව)

ස්වභාවික භාෂා සම්පාදනය – මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය

Ontology Population : English