භාෂා තාක්ෂණ පර්යේෂණාගාරය, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය

කථනය සඳහා පෙළ සිංහල භාෂවෙන්

කථනය සඳහා පෙළ භාෂවෙන්

සිංහල දෘශය ලකුණු හදුනාගැනීම

ස්වංක්‍රීය කාථා හඳුනා ගැනීම (සිංහල භාෂාව)

ස්වභාවික භාෂා සම්පාදනය – මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය

Ontology Population : English