දේශීය භාෂා බිහිදොර

වෙනත්

යුනිකේත නොවන ෆොන්ට්

පහත සඳහන් ෆොන්ට මුද්‍රන සහ ප්‍රකාශන නිර්මාණ සඳහා භාවිතා කර ඇත.

භාගත කිරීමට ඇති ෆොන්ට වර්ග පහත පරිදි වේ:

OKD Fonts
FM Fonts
MI Fonts
etc.
AH Fonts
FS Fonts
MyPc Fonts
DL Fonts
IW Fonts
SU Fonts
DS Fonts
MG Fonts
SARA Fonts

ඉහත ෆොන්ට් භාගත කිරීම සඳහා මෙම වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න >>