දේශීය භාෂා බිහිදොර

ප්‍රකාශන

How ICT was enabled in Local Languages

අරුණි ගුණතිලක මෙනෙවියභාගත කරන්න

පරිගණකයට සිංහල සහ දෙමළ

අරුණි ගුණතිලක මෙනෙවියභාගත කරන්න

கணினிக்கான சிங்களமும் தமிழும

அருணி குணதிலக


Download

සිංහල භාෂාවේ සංඛ්‍යාංකනය

හර්ෂ විජයවර්ධන මහතාභාගත කරන්න

ශ්‍රී ලංකාවේ පරිගණක දේශීයකරණයේ මෑත කාලීන සංවර්ධනය


මහාචාර්ය ගිහාන් ඩයස්
අරුණි ගුණතිලක මෙනෙවිය
2009


භාගත කරන්න
ලේඛනය භාගත කරන්න

යුනිකෝඩ් යනු කුමක්ද?

ආචාර්ය රුවන් වීරසිංහ
2004 මාර්තුභාගත කරන්න

සිංහල ලේඛන පද්ධති : අක්ෂර පරිවර්තනය සඳහා මාර්ගෝපදේශකය


ජේම්ස් ඩබ්ලිව්. ගෙයර්
ඩබ්ලිව්.එස්. කරුණාතිලකේ (කරුණාතිලක)
1976


භාගත කරන්න

සිංහල හා දෙමළ යුනිකෝඩ් අකුරු නිර්මාණය කිරීම සඳහා මාර්ගෝපදේශය

හර්ෂ විජයවර්ධන මහතා,
අරුණි ගුණතිලක මෙනෙවිය

Output of the training on developing Unicode compliant fonts, held in 2009.


භාගත කරන්න

භාෂිත නිර්මාණකරන පොදු බලපත්‍රය

භාගත කරන්න

අකුරු ආකාර

From the Standard SLS 1134
භාගත කරන්න

යුනිකෝඩ් ප්‍රමිතියේ ඉදිරිපත් කිරීම

2004 දී ICTA හි මුතු නෙදුමාරන් මහතා විසින් යුනිකෝඩ් ප්‍රමිතියේ ඉදිරිපත් කිරීම
භාගත කරන්න

වීවෘත ආකර අක්ෂර

හර්ෂ විජයවර්ධන මහතා


භාගත කරන්න

ප්‍රකාශන යුනිකෝඩ් අකුරු සඳහා ඉක්ටා වැඩමුළුව

2015 වර්ෂයේ මෙහෙය වන ප්‍රකාශන යුනිකෝඩ් අකුරු සඳහා ඉක්ටා වැඩමුළුවේ ප්‍රතිඵලයකි.


Downlod

සිංහලෙන් පරිගණක භාවිතය පිළිබඳ ප්‍රමිතීන් සංවර්ධනය

මහාචාර්ය ගිහාන් ඩයස්

Download

ලාංකීය සිංහල අකුරු සංවර්ධනය

මහාචාර්ය ගිහාන් ඩයස්

භාගත කරන්න

සිංහල හෝඩියේ යම් සුවිශේෂ ලක්ෂණ

මහාචාර්ය ජේ.බී. දිසානායක

 

භාගත කරන්න

Improving the accuracy of the output of Sinhala OCR by using a dictionary

දිනිෂා එන්. එදිරිවීර මිය

විද්‍යා විශාරද උපාධිය සඳහා යොමු කරන ලද නිබන්ධනය
මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය

University of Moratuwa

භාගත කරන්න

අක්ෂර නිර්මාණය කරන්න කෙසේද?

දිනිෂා එන්. එදිරිවීර මිය

අත් පොත භාගත කරන්න