සිංහල භාෂාවේ සංඛ්‍යාංකනය

හර්ෂ විජයවර්ධන මහතා

භාගත කරන්න

ශ්‍රී ලංකාවේ පරිගණක දේශීයකරණයේ මෑත කාලීන සංවර්ධනය

මහාචාර්ය ගිහාන් ඩයස්
අරුණි ගුණතිලක මෙනෙවිය
2009
භාගත කරන්න
ලේඛනය භාගත කරන්න

යුනිකෝඩ් යනුු කුමක්ද?

ආචාර්ය රුවන් වීරසිංහ
2004 මාර්තු
භාගත කරන්න

සිංහල ලේඛන පද්ධති : අක්ෂර පරිවර්තනය සඳහා මාර්ගෝපදේශකය

ජේම්ස් ඩබ්ලිව්. ගෙයර්
ඩබ්ලිව්.එස්. කරුණාතිලකේ (කරුණාතිලක)
1976
භාගත කරන්න

සිංහල හෝඩියේ යම් සුවිශේෂ ලක්ෂණ

මහාචාර්ය ජේ.බී. දිසානායක

භාගත කරන්න

 
 

 

සිංහල හා දෙමළ යුනිකෝඩ් අකුරු නිර්මාණය කිරීම සඳහා මාර්ගෝපදේශය

2009 වර්ෂයේ මෙහෙය වන ලද යුනිකෝඩ් අකුරු නිර්මාණය කිරීමේ වැඩමුළුවේ ප්‍රතිඵලයකි.


භාගත කරන්න

භාෂිත නිර්මාණකරන පොදු බලපත්‍රය

භාගත කරන්න

අකුරු ආකාර

භාගත කරන්න

යුනිකෝඩ් ප්‍රමිතියේ ඉදිරිපත් කිරීම

2004 දී ICTA හි මුතු නෙදුමාරන් මහතා විසින් යුනිකෝඩ් ප්‍රමිතියේ ඉදිරිපත් කිරීම
භාගත කරන්න

වීවෘත ආකර අක්ෂර


භාගත කරන්න

ප්‍රකාශන යුනිකෝඩ් අකුරු සඳහා ඉක්ටා වැඩමුළුව

2015 වර්ෂයේ මෙහෙය වන ප්‍රකාශන යුනිකෝඩ් අකුරු සඳහා ඉක්ටා වැඩමුළුවේ ප්‍රතිඵලයකි.


භාගත කරන්න

 

 

සිංහලෙන් පරිගණක භාවිතය පිළිබඳ ප්‍රමිතීන් සංවර්ධනය

මහාචාර්ය ගිහාන් ඩයස්

භාගත කරන්න

ලාංකීය සිංහල අකුරු සංවර්ධනය

මහාචාර්ය ගිහාන් ඩයස්

භාගත කරන්න

අක්ෂර නිර්මාණය කරන්න කෙසේද?

දිනිෂා එදිරිවීර මිය

අත් පොත භාගත කරන්න

Improving the accuracy of the output of Sinhala OCR by using a dictionary

දිනිෂා එන්. එදිරිවීර මිය

විද්‍යා විශාරද උපාධිය සඳහා යොමු කරන ලද නිබන්ධනය
මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය

භාගත කරන්න