දේශීය භාෂා බිහිදොර

යුනිකෝඩ් අක්ෂර

සිංහල අකුරු

භාෂිත අකුරු කුලයභාෂිත අකුරු කුලය ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනය විසින් නිමැවුවකි. රීති සකසන ලද්දේ දිනිෂා එදිරිවීර මහත්මිය විසිනි. ග්ලිෆයන් ඊ.ඩී. ප්‍රේමසිරි මහතා විසිනි. පොදු නිර්මාණ පැවරීමකි (Creative Commons Attribution).
භාෂිත සැන්ස් භාගත කරන්න
භාෂිත සැන්ස්බෝල්ඩ් භාගත කරන්න
භාෂිත සෙරිෆ් භාගත කරන්න
භාෂිත සෙරීෆ්-බෝල්ඩ් භාගත කරන්න
භාෂිත ස්ක්‍රින් භාගත කරන්න
භාගත කරන්න BhashitaComplex
භාගත කරන්න BhashitaComplexBold
භාගත කරන්න BhashitaComplexSans
භාගත කරන්න BhashitaComplexSansBold

අත් පොත භාගත කරන්න

දිනමිණ යුනි වෙබ්

දිනමිණ යුනිවෙබ් ලෙක් හවුස් ආයතනය මඟින් නිමැවු වකි.

භාගත කරන්න

සරසවි යුනිකෝඩ්

සරසවි යුනිකෝඩ් කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය මඟින් නිමැවුවකි.

භාගත කරන්න

මලිතිවෙබ්

මලිතිවෙබ් යුනිකෝඩ් අක්ෂර පුෂ්පානන්ද ඒකනායක මහතා විසින් නිර්මාණය කර 2004 වසරේ දී ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනය ආයතනයට ලබා දි ඇත. මෙහි රීතින් සකසා ඇත්තේ මහාචාර්ය ගිහාන් ඩයස් මහතා විසිනි.

භාගත කරන්න

හෝඩිපොත

ප්‍රාථමික අංශයේ ඉගෙනුම ලබන පාසල් සිසුන්ගේ පොත් මුද්‍රණය සඳහා සුදුසු යුනිකේත සම්මතයන්ට අනුකුල අක්ෂර වල ඇති අවශ්‍යතාවය පිළිබදව ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව 2014 වසරේ දී ICTA ආයතනයට දන්වන ලදි. රීති සකසා අකුරු නිර්මාණය කරන ලද්දේ දිනිෂා එදිරිවීර මහත්මිය විසිනි. ග්ලිෆයන් ඊ.ඩී. ප්‍රේමසිරි මහතා විසිනි.
Download Hodipotha font

ලිනක්ස් සඳහා LKLUG

අනුරාධ රත්නවීර මහතා, හර්ෂණි දෙවදිත්ය මෙය සහ හර්ෂුල ජයසූරිය මහතා විසින් නිර්මාණය කර ඇත.

LKLUG භාගත කරන්න

සිංහල හැඩ අකුරු

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනය මඟින් 2009 වසරේ පැවැත්වු දේශි්ය භාෂා යුනිකොඩ් අකුරු නිර්මාණ වැඩසටහනට සහභාගි වූවන් විසින් පහත දැක්වෙන අක්ෂර නිර්මාණය කරන ලදි. මෙම පුහුණු වැඩසටහන මෙහෙය වන ලද්දේ තික්ෂණ ආයතනය මඟිනි.

එන්වයිඑච්

මෙම අකුරු නිර්මල හඳපාන්ගොඩ මහතා විසින් නිර්මාණය කර ඇත.

භාගත කරන්න

පුස්කොළ පොත 2010

නිර්මලි කෞෂල්‍යා අලහේ්න්ද්‍ර මෙය විසින් පුස්කොළ පොත 2010 නිර්මාණය කර ඇත.

භාගත කරන්න

වර්ණ

මෙම අකුරු වර්ණ සෝමරත්න මහතා විසින් නිර්මාණය කර ඇත.

භාගත කරන්න

විනි

විනි හෙට්ටිගොඩ මහතා විසින් නිර්මාණය කර ඇත.
භාගත කරන්න

විනි1

විනි හෙට්ටිගොඩ මහතා විසින් නිර්මාණය කර ඇත.

භාගත කරන්න

එස්එස්-සුලක්නා

එස්.එස්. ද සිල්වා මහතා විසින් නිර්මාණය කර ඇත.

භාගත කරන්න

දෙමළ හැඩ අකුරු

චෙම්මොලී මාලාව
එස්. ශම්මුගරාජා මහතා විසින් ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනය වෙනුවෙන් චෙම්මොලී අකුරු මාලාව නිර්මාණය කර ඇත.

චෙම්මොලී කොමික් භාගත කරන්න


චෙම්මොලී පරනර් භාගත කරන්න


චෙම්මොලී ත්‍රෙන්ඩ්‍රල් භාගත කරන්න


චෙම්මොලී තේනී භාගත කරන්න


චෙම්මොලී ටයිම්ස් භාගත කරන්න


චෙම්මොලී වයිගයි භාගත කරන්න

දෙමළ අකුරු

ශ්‍රී තමිල් අකුරු කුලය

ශ්‍රී තමිල් අකුරු කුලය සඳහා රීතින් එස්. ශම්මුගරාජා මහතා විසින් සකස් කරණ ලදි.

භාගත කරන්න

ගූගල් අකුරු

ගූගල් දෙමළ අකුරු
Catamaran

Hind Madurai

Mukta Malar

Arima Madurai

Pavanam

Baloo Thambi

Coiny

Meera Inimai

Kavivanar
ගූගල් අකුරු භාගත කිරිම සඳහා, පිවිසෙන්න

ප්‍රකාශන අකුරු

ප්‍රකාශන අකුරු


සිංහල ප්‍රකශන අකුරු ඉක්ටා ආයතනය වෙනුවෙන් එස්. ශම්මුගරාජා මහතා විසින් 2014 වසරේ දී නිර්මාණය කර ඇත.

ඇඩ්භාෂිත නිව් භාගත කරන්න
ඇඩ්ශ්‍රී තමිල් භාගත කරන්න
Sinhala Script
මග පෙන්වීම
වීඩියෝ මග පෙන්වීම

මූනියැක් ෆොන්ට්

සිංහල සහ දෙමළ මූනියැක් ෆොන්ට්

Abhaya Libre

භාගත කිරීම සඳහා, පිවිසෙන්න

Gemunu Libre

භාගත කිරීම සඳහා පිවිසෙන්න

Post No Bills

භාගත කිරීම සඳහා පිවිසෙන්න

Yaldevi

භාගත කිරීම සඳහා පිවිසෙන්න

පිවිසෙන්න.

අකුරු ආකාර

භාගත කරන්න

යුනිකෝඩ් ප්‍රමිතියේ ඉදිරිපත් කිරීම

2004 දී ICTA හි මුතු නෙදුමාරන් මහතා විසින් යුනිකෝඩ් ප්‍රමිතියේ ඉදිරිපත් කිරීම
භාගත කරන්න