දේශීය භාෂා බිහිදොර

යුනිකෝඩ් අක්ෂර

සිංහල අකුරු

භාෂිත අකුරු කුලය

දිනමිණ යුනි වෙබ්

සරසවි යුනිකෝඩ්

මලිතිවෙබ්

හෝඩිපොත

ලිනක්ස් සඳහා LKLUG

සිංහල හැඩ අකුරු

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනය මඟින් 2009 වසරේ පැවැත්වු දේශි්ය භාෂා යුනිකොඩ් අකුරු නිර්මාණ වැඩසටහනට සහභාගි වූවන් විසින් පහත දැක්වෙන අක්ෂර නිර්මාණය කරන ලදි. මෙම පුහුණු වැඩසටහන මෙහෙය වන ලද්දේ තික්ෂණ ආයතනය මඟිනි.

එන්වයිඑච්

පුස්කොළ පොත 2010

වර්ණ

විනි

විනි1

එස්එස්-සුලක්නා

දෙමළ හැඩ අකුරු

චෙම්මොලී මාලාව

දෙමළ අකුරු

ශ්‍රී තමිල් අකුරු කුලය

ගූගල් අකුරු

ගූගල් දෙමළ අකුරු

ප්‍රකාශන අකුරු

ප්‍රකාශන අකුරු

මූනියැක් ෆොන්ට්

සිංහල සහ දෙමළ මූනියැක් ෆොන්ට්

Abhaya Libre

Gemunu Libre

Post No Bills

Yaldevi

පිවිසෙන්න.

අකුරු ආකාර
භාගත කරන්න
යුනිකෝඩ් ප්‍රමිතියේ ඉදිරිපත් කිරීම
2004 දී ICTA හි මුතු නෙදුමාරන් මහතා විසින් යුනිකෝඩ් ප්‍රමිතියේ ඉදිරිපත් කිරීම භාගත කරන්න