உள்ளூர் மொழி நுழைவாயில்

யூனிகோட் எழுத்துருக்கள்

சிங்கள (தீவிர) எழுத்துருக்கள்

பாஷித எழுத்துரு குடும்பம்

டினமினயூனிவெப்(DinaminaUniWeb)

சரஸவி ஒற்றைக் குறிமுறை

மாலிதிவெப் (MalithiWeb)

கொடிபோதா

லினக்ஸ் இற்கான LK-LUG

பகட்டான சிங்கள எழுத்துருக்கள்

இந்த எழுத்துருக்களானது 2009 இல் ஐ.சி.டி.ஏ இனால் வழங்கப்பட்ட பயிற்சித் திட்டத்திற்கு உட்படுத்திய பயிற்சியாளர்களால் உருவாக்கப்பட்டது.

என்வைஎச்(NYH)

புஸ்கோலா போத்தா-2010

வர்னா

வின்னீ

வின்னீ1

எஸ்எஸ்-சுலக்னா

பகட்டான தமிழ் எழுத்துருக்கள்

செம்மொழி தொடர்கள்

தமிழ் (தீவிர) எழுத்துருக்கள்

சிறீதமிழ் எழுத்துரு குடும்பம்

கூகுள் எழுத்துருக்கள்

கூகுள் தமிழ் எழுத்துருக்கள்

வெளியீட்டு முறை எழுத்துருக்கள்

வெளியீட்டு முறை எழுத்துருக்கள்

Fonts from Mooniak

மூனியாக்கிலிருந்து எழுத்துருக்கள்

அபய லிப்ரே

ஜெமுனு லிப்ரே

பில்கள் பதிவிட வேண்டாம்

யாழ்தேவி

Please visit.

எழுத்துரு நிலைகள்

எஸ்எல்எஸ் 1134 தரநிலைகளில் இருந்து
Download

ஒற்றைக் குறிமுறைத் தரநிலை தொடர்பில் முன்னிலைப்படுத்தல்

2004 ஆம் ஆண்டில், ICTA இல், ஒற்றைக் குறிமுறைத் தரநிலை தொடர்பாக திரு.முத்து நெடுமாறன் அவர்களால் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டது.
Download