உள்ளூர் மொழி நுழைவாயில்

வெளியீடுகள்

[column_fourth]

உள்ளூர் மொழிகளில் ஐ.சி.டி எவ்வாறு செயற்படுத்தப்படுகிறது

அருணி கூனதிலக அம்மணியார் அவர்களினால்Download [/column_fourth]

[column_fourth]

உள்ளூர் மொழிகளில் ஐ.சி.டி எவ்வாறு செயற்படுத்தப்படுகிறது

அருணி கூனதிலக அம்மணியார் அவர்களினால்Download [/column_fourth]

[column_fourth]

கணினிக்கான சிங்களமும் தமிழும

அருணி குணதிலக
Download [/column_fourth]

[column_fourth_last]

சிங்கள மொழியில் எண்களிடுதல்

திரு. ஹர்ஷா விஜயவர்தன அவர்களினால்
Download
[/column_fourth_last]

[column_fourth]

இலங்கையில் உள்ளூர் மொழி கணினியியலில் சமீபத்திய முன்னேற்றங்கள்

பேராசிரியர் கிஹான் டயஸ்
அருணி கூனதிலக அம்மணியார்
2009


Download Slides
Download Document
[/column_fourth]

[column_fourth]

ஒற்றைக் குறிமுறை (Unicode) என்றால் என்ன?

கலாநிதி ருவான் வீரசிங்க
மார்ச் 2004


Download

[/column_fourth]

[column_fourth]

ஒரு சிங்கள எழுதும் முறைமை: எழுத்துப் பெயர்ப்பிற்கான ஒரு வழிகாட்டி

 

ஜேம்ஸ் டபிள்யூ. கெய்ர்
டபிள்யூ.எஸ்.கருணாதிலகே (கருணாதிலக)
1976


Download

[/column_fourth]

[column_fourth_last]

சிங்கள மற்றும் தமிழ் ஒற்றைக் குறிமுறை எழுத்துருக்களை உருவாக்குவதற்கான வழிகாட்டி

திரு. ஹர்ஷா விஜயவர்தன அவர்களினால்
அருணி கூனதிலக அம்மணியார் அவர்களினால்

ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற ஒற்றைக் குறிமுறையிற்கு இணக்கமான எழுத்துருக்களை உருவாக்குவதற்கான பயிற்சியின் வெளியீடு


Download
[/column_fourth_last]

[column_fourth]

பாஷிதா கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் லைசென்ஸ்

Download

எழுத்துரு நிலைகள்

எஸ்எல்எஸ் 1134 தரநிலைகளில் இருந்து
Download

தரநிலை தொடர்பில் முன்னிலைப்படுத்தல்

2004 ஆம் ஆண்டில் ICTA இல் ஒற்றைக் குறிமுறை தரநிலை தொடர்பாக திரு.முத்து நெடுமாறன் அவர்களால் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டது.
Download

[/column_fourth]

[column_fourth]

திறந்த வகை எழுத்துருக்கள்

திரு. ஹர்ஷா விஜயவர்தன அவர்களினால்


Download

[/column_fourth]

[column_fourth]

ஒற்றைக் குறிமுறை எழுத்துருக்கள் வெளியிடுதல் தொடர்பான ICTA எழுத்துருக்கள் செயலமர்வு

2015 ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற சிங்களம் மற்றும் தமிழ் மொழிகளுக்கான ஒற்றைக் குறிமுறை வெளியிடுதல் தொடர்பான ஐ.சி.டி.ஏ (ICTA) செயலமர்வின் வெளியீடுகள்.


Downlod
[/column_fourth]

[column_fourth_last]

சிங்களத்தில்கணினியிற்கான தரநிலைகள் வடிவமைப்பு

பேராசிரியர் கிஹான் டயஸ்

Download
[/column_fourth_last]

[column_fourth]

இலங்கையில் சிங்கள எழுத்துருக்கள் வடிவமைப்பு

பேராசிரியர் கிஹான் டயஸ்

Download
[/column_fourth]

[column_fourth]

சிங்கள எழுத்துக்களின் சில சிறப்பான அம்சங்கள்

பேராசிரியர் ஜே.பி. திஸாநாயக்க

Download

[/column_fourth]

[column_fourth]

ஒரு அகராதியினைப் பயன்படுத்தி சிங்கள ஒளியியல் வரியுரு கண்டறிதல்(OCR) வெளியீட்டின் துல்லியத்தினை மேம்படுத்துதல்

தினீச என். எதிரிவீர அம்மணியார்

முதுமானி விஞ்ஞானப் பட்டத்திற்கான தேவைகளை பகுதியளவில் பூர்த்தி செய்வதில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆய்வுக்கட்டுரைகள்

மொறட்டுவை பல்கலைக்கழகம்

Download

ஒரு எழுத்துருவை உருவாக்குவது எப்படி?

தினீச எதிரிவீர அம்மணி

Download Guide

[/column_fourth]