දේශීය භාෂා බිහිදොර

භාගත කිරීම්

[list icon=”arrows” content=”” color=”#FFFFFF” background=”#dd8d13″ gradient=”” style=”” animation=”slideright” style=”round” ]ආදාන විධි[/list]

[list icon=”arrows” content=”” color=”#FFFFFF” background=”#dd8d13″ gradient=”” style=”” animation=”slideright” style=”round” ]යුනිකෝඩ් අක්ෂර[/list]

[list icon=”arrows” content=”” color=”#FFFFFF” background=”#dd8d13″ gradient=”” style=”” animation=”slideright” style=”round” ]ප්‍රමිතීන්[/list]

[list icon=”arrows” content=”” color=”#FFFFFF” background=”#dd8d13″ gradient=”” style=”” animation=”slideright” style=”round” ]වෙනත්[/list]