යුනිකෝඩ් අක්ෂර

සිංහල අකුරු

භාෂිත අකුරු කුලය

දිනමිණ යුනි වෙබ්

සරසවි යුනිකෝඩ්

මලිතිවෙබ්

සිංහල හැඩ අකුරු

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනය මඟින් 2009 වසරේ පැවැත්වු දේශි්ය භාෂා යුනිකොඩ් අකුරු නිර්මාණ වැඩසටහනට සහභාගි වූවන් විසින් පහත දැක්වෙන අක්ෂර නිර්මාණය කරන ලදි. මෙම පුහුණු වැඩසටහන මෙහෙය වන ලද්දේ තික්ෂණ ආයතනය මඟිනි.

එන්වයිඑච්

පුස්කොළ පොත 2010

වර්ණ

විනි

විනි1

දෙමළ හැඩ අකුරු

චෙම්මොලී මාලාව

දෙමළ අකුරු

ශ්‍රී තමිල් අකුරු කුලය

ප්‍රකාශන අකුරු

ප්‍රකාශන අකුරු

ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා අකුරු

ලිනක්ස් සඳහා LKLUG

ලිනක්ස් සඳහා භාෂිත


මූනියැක් ෆොන්ට්

සිංහල සහ දෙමළ මූනියැක් ෆොන්ට්

Abhaya Libre

Gemunu Libre

Post No Bills

Yaldevi

තවදුරටත් තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න.