සිංහල සහ දෙමළ භාෂා බිහිදොර

සිංහල සහ දෙමළ භාෂා බිහිදොර

ප්‍රමිතීන්

යුනිකෝඩ් අක්ෂර

ආදාන විධි

පාරිභාෂික ශබ්දාවලි

ව්‍යාපෘතිය අප වෙත යොමු කරන්න

මුල්පිටුව

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ භාවිතය දේශීයකරණය පිළිබඳව පර්යේෂණ හා ප්‍රවර්ධන කටයුතු ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා තාක්‍ෂණ සභාව (සින්ටෙක්) විසින් අසූව දශකයේ අගභාගයේදි ආරම්භ කරන ලදි. 2003 වර්ෂයේදි ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතණය විසින් පිහිටුවන ලද “ස්වභාෂා කාර්ය කාණ්ඩායම” මඟින් මෙභෙයුම් පද්ධති, යුනිකෝඩ් අක්ෂර, යතුරු පුවරු ආදි ස්වභාෂවෙන් පරිගණක භාවිතයට අවශ්‍ය දෑ සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු කර ඇත. තවද ස්වභාෂාවෙන් පරිගණක භාවිතය පිළිබද කොළඹ, මොරටුව සහ යාපනය විශ්ව විද්‍යායන් විසින් මූලිකත්වය ගෙන කටයුතු කරන ලදි.