නිමැවු ව්‍යාපෘති

සුබස අකුරු විනිස පිරික්සුව

සුබස අකුරු විනිස පිරික්සුව යනු යුනිකෝඩ් ක්‍රමයට සිංහල භාෂාවෙන් ලියා ඇති ලියවිල්ලක අක්ෂර වින්‍යාසය පරීක්ෂා කර ගැනීම සඳහා භාවිත කළ හැකි සබැඳි යෙදුමකි. යුනිකෝඩ් නොවන ෆොන්ට් භාවිතයෙන් ලියූ ලේඛන සඳහා මෙය සහාය නොදක්වන අතර ඔබේ ලේඛනයේ සිංහල අක්ෂර වින්‍යාසය පරීක්ෂා කර ගැනීම සඳහා මෙය ඉතා පහසුවෙන් යොදා ගත හැකි වේ.

භාෂා තාක්ෂණ පර්යේෂණාගාරය, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය,

යුනිකෝඩ් එසැණින් පරිවර්තකය

සිංහල යතුරු පුවරු

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ පරිගණක අංශය සහ ශ්‍රී ලංකා තො.ස.තා නියෝජිතායතනයේ දෙමළ වාග් සංහිතාව

සුබස දෙමළ දෘශ්‍ය අකුරු හඳුනා ගැනීමේ යෙදවුම