සිංහල සහ දෙමළ භාෂා ප්‍රමිතින් (SLS)

අක්ෂර කේත වගු – The Unicode Consortium (unicode.org)

චක්‍රලේඛ , යුනිකෝඩ් ප්‍රමිතිය